zavřít
Upravit životopis

Životopis

Český kníže a král Přemysl l.Otakar se narodil jako syn krále Vladislava ll. a Jitky Duryňské, která byla Vladislavovou druhou manželkou. Přemysl patřil do dynastie Přemyslovců.

O mládí tohoto krále se nedochovaly žádné zprávy. Máme je až od roku 1180. V tomto roce zasnoubil.

V roce 1185 velel Přemysl vojsku bratra knížete Bedřicha. Jejich úkolem bylo přimět moravské Přemyslovce, k poslušnosti českému knížeti. Moravští Přemyslovci byli oblíbenci císaře Barbarossa.

Přemysl zvítězil 10. prosince bitvě u Loděnic s Konrádem lll. Otou.Poté se oba tito muži smířili a Konrád se po smrti Bedřicha dostal na knížecí stolec. Po jeho smrti se stal knížetem Václav, syn Soběslava ll.. S tím však Přemysl nesouhlasil a zahájil spolu s Jindřichem Břetislavem, proti němu boj o vládu. Václav se ukryl v Praze a nakonec uprchl do ciziny. V roce 1192 se Přemysl konečně dočkal knížecího stolce.

Po neshodách s císařem byl Přemysl zbaven vlády, jeho místo zaujal Jindřich Břetislav / 1193/. Šlechta Přemysla opustila a on utekl do exilu. V červnu 1193 kníže i biskup zemřeli a na místo nového knížete byl českými pány zvolen mladší Přemyslův bratr Vladislav. Přemysl se rozhodl bojovat. Vladislav uznal přednostní právo svého bratra na tento titul a dobrovolně se ho vzdal a do smrti svého bratra podporoval. Tento čin byl v historii neobvyklý a Václav si tím získal obdiv u kronikářů.

Přemysl se bratrovi odvděčil jeho jmenováním markrabětem moravským. Snažil se upevnit své postavení v Čechách a získat královskou korunu.

V roce 1197 zemřel císař Jindřich Vl. a Přemysl uzavřel dohodu s Filipem Švábenským. V srpnu byl korunován a právo na korunu měli i jeho dědici. Mohl sám rozhodovat o dosazování pražských biskupů, císař měl omezenou moc – zvoleného krále mohl pouze potvrdit.

V roce 1201 vznikl spor mezi papežem Inocencem ll., který stál na straně Oty Brunšvického, s Přemyslem. Papež požadoval po Přemyslovi odstoupení.Ota nebral na vědomí Přemysla jako krále. Až 24.8.1203 byl Přemysl znovu korunován za podpory papeže. Bula 29.4.1204 stanovila pro Přemysla právo na královský trůn na věčné časy.

Po vraždě Filipa Švábenského se Přemysl snažil obhájit kandidaturu Fridricha ll., syna Jindřicha VI. Úspěšné počínání Přemysla na válečné výpravě Fridricha ll., mu zajistilo další privilegia, včetně práva volitelského hlasu pro českého krále.

Přemysl se rozešel se svou ženou Adlétou Mišeňskou, syna Vladislava zbavil nástupnického práva a oženil se s Konstancií Uherskou. Tím proti sobě poštval rod Míšeňských.

V roce 1214 zvolil panovník biskupem Ondřeje, který se stal ale jeho protivníkem. Chtěl dosáhnout vymanění církve z vlivu světské moci.Papež nad Čechami vyhlásil klatbu. Díky Přemyslově diplomacii došlo v otázce církve ke kompromisu. Tím obliba krále ještě vzrostla. Přemysl vyřešil letitý problém oslabující český stát – nástupnictví. Vzniklo právo prvorozeného. V roce 1216 uznala šlechta Přemyslova nejstaršího syna z druhého manželství jako budoucího krále, který byl korunován ještě za života svého otce.

Přemyslova dcera Anežka z druhého manželství, byla slíbena za manželku prvorozenému synovi císaře. Rakouský vévoda Leopold přemluvil císaře ke zrušení této dohody.Císařův syn se tedy oženil s Markétou Rakouskou. Přemysl proto povstal proti Leopoldovi. V roce 1226 došlo mezi oběma muži k příměří, ale vztahy až do Přemyslovi smrti zůstaly napjaté.

Přemysl byl uznávaným panovníkem pro své politické schopnosti. Patřil k největším politikům v naší historii.

Zásluhy Přemysla l. Otakara:
Když nastoupil Přemysl na trůn, byly Čechy v úpadku politickém i hospodářském. On se zasloužil o vzestup a svobodu země. Čechy se staly ve vztahu k zahraničí váženou a zdravě obávanou zemí.

Přemysl Otakar I.

český kníže a král